Jak úspěšně ukončit doktorské studium

UKONČENÍ DOKTORSKÉHO STUDIA

Doktorské studium probíhá pod vedením školitele podle individuálního studijního plánu. Ukončuje se řádně státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Konkrétní termíny stanovuje individuální plán studenta, který schvaluje školitel. Podmínkou pro obhajobu disertační práce je úspěšné složení státní doktorské zkoušky, publikace článku a splnění všech studijních povinností předepsaných individuálním studijním plánem. Absolventům se uděluje akademický titul doktor, ve zkratce Ph.D., uváděný za jménem.

  • STÁTNÍ DOKTORSKÁ ZKOUŠKA

  • PRŮBĚH STÁTNÍ DOKTORSKÉ ZKOUŠKY

  • DISERTAČNÍ PRÁCE

  • PRŮBĚH OBHAJOBY DISERTAČNÍ PRÁCE

  • SMĚRNICE A PŘEDPISY K UKONČENÍ STUDIA