mazání, tření a opotřebení kontaktu kola a kolejnice

Kolejová doprava

Významnou roli z hlediska údržby kolejové infrastruktury hraje správná aplikace trilogických poznatků týkajících se kontaktu kola a kolejnice. Cílem výzkumu je přispět k pochopení mechanizmů mazání, tření a opotřebení kontaktu. Výsledky jsou využívány při vývoji systémů pro ovlivnění tření v kontaktu. Těmi jsou zejména pískování, mazání okolků a nanášení modifikátorů tření na temeno kolejnice. Tyto systémy přispívají ke zkvalitnění kolejové dopravy a snížení negativních účinků na okolí.

Charakteristika výzkumu

Podmínky v kontaktu mezi kolem a kolejnicí významně ovlivňují přenos sil mezi vozidlem a kolejovou tratí. To má přímý dopad na bezpečnost, energetickou náročnost, provozní náklady a negativní vlivy kolejové dopravy. Pochopení tribologických procesů v kontaktu přispívá ke zlepšení těchto aspektů. Zabýváme se experimentálním výzkumem vlivu provozních podmínek na tření, opotřebení a hluk. Experimentální zázemí zahrnuje několik univerzálních tribometrů, simulátor kontaktu kola a kolejnice s reálnou geometrií a dvoudiskové zařízení s různou úrovní modelového měřítka. Výzkum je orientován zejména na procesy pískování, mazání okolků a modifikace tření na temeni kolejnice. Kromě vývoje souvisejících systémů přispívají naše výsledky k rozšiřování znalostí na úrovni základního výzkumu.

Laboratorní vybavení

  • simulátor kontaktu kola a kolejnice s reálnou geometrií
  • dvoudiskové experimentální zařízení
  • univerzální tribometr Bruker UMT Tribolab
  • univerzální tribometr Rtec Instruments MFT
  • tribometr v konfiguraci kulička-disk pro měření tření PCS Instruments MTM2
  • optický profilometr Contour GT X8, Bruker

Kontaktní osoba