Ph.D. mise na ÚK

Doktorské studium

Ústav konstruování nabízí ve studijním programu Konstrukční a procesní inženýrství doktorské studium v oblasti konstruování strojů a průmyslového designu. Studium je zaměřeno na vědecké bádání a přípravu na samostatnou praktickou nebo teoretickou tvůrčí činnost v oblasti základního i aplikovaného výzkumu a vývoje. Jeho délka činí 4 roky a uskutečňuje se převážně prezenční formou. K získání titulu Ph.D. je zapotřebí úspěšně složit vybrané zkoušky, projít státní doktorskou zkouškou a obhájit disertační práci. V disertační práci doktorand kriticky zhodnotí stav poznání v daném oboru a představí svůj přínos k rozvoji poznání v dané oblasti. V průběhu studia se doktorand podílí na výuce v bakalářském i magisterském studijním programu, účastní se konferencí, odborných zahraničních stáží, publikuje a věnuje se výzkumné a vývojové činnosti.

Proč studovat Ph.D. právě na ÚK

 • záruka získání Ph.D. do čtyř let
 • kompletní materiální zajištění studia
 • navýšení stipendia
 • možnost placených jazykových kurzů
 • účast na tuzemských i zahraničních konferencích a stážích

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU

 • řádné ukončení studia v magisterském studijním programu technického nebo přírodovědného zaměření
 • úspěšné absolvování přijímací zkoušky (pokud není prominuta)
 • předpoklady pro samostatnou vědeckou práci

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu stanovuje směrnice děkana pro aktuální akademický rok. Přihlášky ke studiu podáváte elektronicky do konce května daného roku. Nejprve si vyberete téma disertační práce a tím i svého školitele. K přihlášce přiložíte motivační dopis, strukturovaný životopis a kopie dokladů (nejpozději u zápisu ke studiu) o ukončeném vysokoškolském vzdělání. Po absolvování státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu budete pozváni na přijímací zkoušku, která sestává z testu z matematiky a fyziky a z ústního pohovoru, kde zhodnotíme Vaše předpoklady pro samostatnou vědeckou práci. Výsledky přijímacího řízení jsou předloženy děkanovi FSI, který rozhodne o přijetí ke studiu. Rozhodnutí je zasláno písemně do 30 dnů od termínu konání přijímací zkoušky.

PRŮBĚH STUDIA

 1. zápis
 2. absolvování zkoušek
 3. státní doktorská zkouška
 4. publikace výsledků
 5. obhajoba disertační práce
 1. zápis
 2. absolvování zkoušek
 3. SDZ
 4. publikace výsledků
 5. obhajoba

Studijní plán

 • 1. rok

 • 2. Rok

 • 3. Rok

 • 4. rok

Dizertační práce

Nabídka témat dizertačních prací, řešené a obhájené dizertační práce na Ústavu konstruování.

Zobrazit dizertační práce

ŠKOLITELÉ

Doktorským studiem provází školitel. Školitelé jsou respektovaní odborníci s mezinárodním kreditem.

Zobrazit seznam školitelů

UKONČENÍ STUDIA

Náležitosti k ukončení studia, včetně průběhu státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce.

Zobrazit ukončení studia

Kontaktní osoba