Od ředitele přes tajemníky
po vedoucí odborů

Organizační struktura

Organizační struktura Ústavu konstruování je liniově štábní. V čele stojí ředitel, který má k dispozici čtyři tajemníky: pro ekonomickou činnost, pro vzdělávací činnost a vnější vztahy, pro provoz, personalistiku a sekretariát a pro projektovou podporu. Ústav se člení z hlediska organizace do čtyř odborů – tribologie, technické diagnostiky, reverzního inženýrství a aditivních technologií a průmyslového designu. Štábní útvar je kromě tajemníků tvořen koordinátory výuky, správcem provozu, správcem sítě a vedoucím dílen. Jako poradní sbor ředitele slouží Rada ústavu, jejímiž členy jsou: ředitel, tajemníci, vedoucí odborů a koordinátoři výuky.