Mazání, tření a opotřebení ve vysoce zatížených kontaktech

Elastohydrodynamika

Zabýváme se studiem procesů mazání, tření a opotřebení probíhajících ve vysoce zatížených kontaktech těles, které pracují v tzv. elastohydrodynamickém režimu mazání. Ten je typický zejména pro kontakty těles valivých ložisek, ozubených převodů, vaček apod. Poznání mazacích procesů, vlivů cíleně modifikované a reálné topografie povrchů a reologie maziv vede ke snížení třecích ztrát a zvýšení životnosti a únosnosti strojních součástí.

Charakteristika výzkumu

Elastohydrodynamické (EHD) mazání nastává ve styku nekonformně zakřivených těles při jejich relativním pohybu a přítomnosti maziva. Tento režim mazání vede na kontaktní tlaky v řádu jednotek GPa, což má za následek výrazné elastické deformace povrchů a piezoviskozní chování maziva. Reologické vlastnosti maziv za těchto tlaků se značně liší od vlastností za běžných podmínek. Zabýváme se numerickým řešením EHD problémů. Převážná část výzkumu je však zaměřena na experimentálním studium využívající in-situ optické měření rozložení tloušťky mazacího filmu. Pro tyto účely byla na pracovišti vyvinuta celosvětově unikátní experimentální metoda – kolorimetrická interferometrie. Další rozšíření umožňují studovat distribuci teploty v tenkých mazacích filmech pomocí infračervené termografie. Mazací procesy v kontaktech málo odrazivých těles mohou být zkoumány pomocí fluorescenční metody.

Laboratorní vybavení

  • tribometr v konfiguraci kulička-disk s optickou interferometrií
  • tribometr v konfiguraci kulička-disk s fluorescenční mikroskopií
  • tribometr v konfiguraci kulička-disk s infračervenou termovizní kamerou
  • tribometr v konfiguraci kulička-disk pro měření tření (trakce) PCS Instruments MTM2
  • univerzální tribometr Bruker UMT Tribolab s konfiguracemi kulička (pin)-disk s komorou do 400 °C a vysokofrekvenčním recipročním modulem
  • optický profilometr Bruker Contour GT X8
  • nanoindentor Hysitron Triboindenter TI 950 s komorou do 800 °C

Kontaktní osoba