Rektor ocenil významné akademiky a studenty Ústavu konstruování

Oceněni byli doc. Rajlich, prof. Nevrlý a Dr. Galas

V úterý 11. prosince 2018 ocenil rektor na Akademickém shromáždění VUT vybrané osobnosti brněnské techniky. Mezi oceněnými byli i naši zaměstnanci. Stříbrnou medaili za dlouhodobé působení a přínos Ústavu konstruování FSI získal doc. Ing. arch. Jan Rajlich. Pamětní medaili za dlouhodobé působení na našem ústavu a přínos pro rozvoj pedagogické a vědecké činnosti převzal prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc. Cenu rektora, určenou absolventům bakalářských a navazujících magisterských studijních programů nebo mladým akademickým pracovníkům, si za vynikající výsledky ve vědecké přípravě odnesl Ing. Radovan Galas, Ph.D.

doc. Ing. arch. Jan Rajlich

Jan Rajlich se narodil v roce 1950 ve Vyškově. Po absolvování studia architektury na VUT v Brně působil sedm let jako interiérista ve Státním projektovém ústavu obchodu. Poté učil sedm let grafiku a písmo na Škole uměleckých řemesel v Brně. Na Ústav konstruování přišel v roce 1988 jako externista. Od roku 1994 zde působí jako interní zaměstnanec. Vyučuje zejména grafický design, písmo a typografii. Mnoho let se podílel na organizaci Mezinárodních bienále grafického designu Brno. Byl prezidentem tří ročníků (1993–1998). Od roku 1999 je předsedou profesního Sdružení Bienále Brno v oboru design vizuálních komunikací. Je také členem multioborového uměleckého Sdružení Q Brno. Uspořádal 30 samostatných výstav grafického designu, počítačové grafiky, serigrafie a malby a účastnil se kolem 300 kolektivních výstav na celém světě. V roce 2001 obdržel Cenu města Brna v oboru užitého umění.

prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc.

Josef Nevrlý se ve svém výzkumu zaměřuje především na hydraulické a pneumatické systémy a jejich aplikaci v technice a lékařství (podpora a náhrada srdce), matematické modelování a numerickou simulaci v aplikované mechanice. Přednášel hydromechaniku a programování počítačů. Zavedl nové předměty - modelování tekutinových systémů, modelování technických systémů a lékařskou kybernetiku. Přednášel a vyučoval i na jiných českých a zahraničních technických univerzitách. Na FSI vybudoval laboratoř pro studium progresivních mazacích systémů a laboratoř pneumatiky. Napsal 4 knihy a zhruba 10 učebních textů. Publikoval přes 100 článků ve vědeckých časopisech a sbornících z konferencí. Sestavil přes 60 výzkumných zpráv a podílel se na 8 patentech. Je členem výboru České asociace pro hydrauliku a pneumatiku, European society for artificial organs a dalších. Jako vedoucí nebo řešitel se podílel na českých a zahraničních grantových projektech. Spolupracoval například na vývoji elektrohydraulického exkavátoru na bateriový pohon, který získal na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2018 Zlatou medaili. Založil a vedl celostátní semináře Tekutinové mechanismy (1992-2000).

Ing. Radovan Galas, Ph.D.

Radovan Galas přišel na Ústav konstruování v roce 2011, kdy se zapsal do magisterského oboru Konstrukční inženýrství. O dva roky později ukončil studium s vyznamenáním a za diplomovou práci získal Cenu děkana FSI a cenu Nadace preciosa. V průběhu doktorského studia se zabýval třecími procesy mezi kolem a kolejnicí. Začátkem roku 2018 obhájil dizertační práci s názvem „Friction modification within wheel-rail contact“. Výsledky této práce byly publikovány v několika odborných časopisech a prezentovány na mezinárodních konferencích. Za výzkumné aktivity v průběhu doktorského studia získal Cenu rektora. V současné době působí na Ústavu konstruování v roli odborného asistenta a podílí se na vědecko-výzkumných a výukových aktivitách.